> Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Vofree sp.z o.o.  z siedzibą w Dęblinie ,ul.stężycka 31 Nip 5060113532  KRS 0000582898  zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

Złożenie zamówienia oznacza akceptacje Regulaminu sklepu internetowego www.multimateriały.pl

Wszelkie podawane przez Zamawiającego dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych", Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.

Sprzedaż i wysyłka produktów prowadzona jest tylko i wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 2. Składanie zamówień

Zamówienia w sklepie można składać wyłącznie poprzez sklep internetpwy na stronie www.multimaterialy.pl 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok drogą elektroniczną.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie multimaterialy.pl, a zwłaszcza podanie prawidłowych danych Zamawiającego oraz numeru telefonu i adresu email - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą email lub telefonicznie.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

§ 3. Zasady płatności.

.

Towary i ceny zamieszczone na stronie internetowej są aktualne

Cena po przyjęciu zamówienia do realizacji nie ulegnie zmianie .

Zapłata następować będzie:

przelewem, w formie przedpłaty przed dostawą towaru, w przypadku zamówienia               realizowanego za pośrednictwem spedycji.

gotówka, do rąk osoby dostarczającej towar, w dniu jego dostarczenia,

gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży w Dęblinie ul.Stężycka 31

Zapłata przelewem dla swej skuteczności wobec Sprzedawcy musi następować na rachunek bankowy IDEA Bank

Przejście własności towaru na Kupującego następuje z momentem odbioru towaru i uiszczenia przez Kupującego całości ceny.

4. Dostawy.

  

Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni roboczych  od zaksięgowania wpłaty, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. O planowanym terminie dostawy Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku braku dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy oraz u dostawców bądź też  w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów atmosferycznych czy też awarii.

W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

Poprzez realizację zamówienia rozumie się:

- wydanie towaru Zamawiającemu w punkcie sprzedaży w Dęblinie

- załadunek towaru na środek transportu zewnętrznego przewoźnika;

- wydanie towaru Zamawiającemu w miejscu odbioru towaru w przypadku dostarczenia towaru transportem Sprzedawcy zgodnie z postanowieniem pkt 8 i 9.

Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić odbiór towaru na dokumencie (wz, list przewozowy).

Do rozładunku towaru można przystąpić po uregulowaniu zapłaty.

Z chwilą wydania towaru na Zamawiającego przechodzą wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem.

Towar może być dostarczony przez Sprzedawcę, na koszt Zamawiającego zgodnie z poniższymi zasadami:

a) dostawy realizowane będą na terenie całej Polski, w dni robocze, w godzinach 8.00-18.00

b) kierowca realizujący zamówienie skontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym przed dostawą,

c) dostawy realizowane będą samochodami ciężarowymi; rozładunek towaru zostanie dokonany przez Zamawiającego;

d) Zamawiający obowiązany jest współdziałać przy dostarczeniu towaru, w szczególności obowiązany jest wskazać miejsce wyładowanie towaru, oraz dokonać rozładunku.

e) Przesyłki paletowe doręczane są w systemie "burta - burta" (do obowiązku kuriera należy rozładunek palety z samochodu i ustawienie jej na podłożu); palety są własnością Zamawiającego.

9. W przypadku braku współdziałania Kupującego przy realizacji zamówienia, w szczególności przy odbiorze towaru, Sprzedawca może:

a) pozostawić Kupującemu towar do odbioru: wg. swojego wyboru bądź w swojej siedzibie bądź w miejscu dostawy oraz domagać się zapłaty całości ceny;

b) odstąpić od umowy, zatrzymując ewentualną zaliczkę i zachowując roszczenie o odszkodowanie za szkody przewyższające wysokość zatrzymanej zaliczki, w tym w szczególności koszty dostawy.

10. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołączy potwierdzenie sprzedaży (fakturę VAT lub paragon fiskalny)

 

5. Reklamacje i zwroty.

  

Przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowania nie zostały naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności dostawcy. Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru / wady produktu, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w celu dokonania reklamacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę tj. sklepwww.multimaterialy.pl o tej niezgodności  email-em pod adres lub telefonicznie na numer883 059 939 po ustaleniu szczegółów reklamacji z działem reklamacji Sprzedawcy należy wysłać przesyłkę za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez Sprzedawcę. Reklamowany produkt musi być dobrze zabezpieczony wraz z oryginałem rachunku. Do przesyłki należy dołączyć pisemne Oświadczenie dotyczące powodów składania reklamacji.

Wszelkie reklamacje ilościowe należy zgłaszać w chwili odbioru towaru. Reklamacje ilościowe składane później niż w chwili odbioru towaru mogą dotyczyć wyłącznie wagi jednostkowej oryginalnie zamkniętych opakowań.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Zamawiający może zwrócić towar w ciągu 14 dni  (dla umów zawartych po dniu 13 czerwca 2014 r.) od daty jego otrzymania - bez podania przyczyny zwrotu. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie, niezniszczonego czy w jakikolwiek sposób uszkodzonego, odesłanie formularza o odstąpieniu od umowy (formularz znajduje się w podpunkcie numer 9). Towar zwracany musi być kompletny pod względem ilości o rodzaju wraz z dowodem jego zakupu. Zwrot należności za odesłany towar dokonywany jest przelewem bankowym na nr rachunku podany przez Zamawiającego w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Ośwadczenienie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone elektronicznie za pośrednictwem poczty internetowej na adres biurovofree@gmail.com, lub pisemnie na adres podany w formularzu w podpunkcie numer 9.

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  Koszty zwrotu towaru oraz należności za towar ponosi Zamawiający.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - adresat

6. Opinie

1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach umowy z Kupującym, jest zobowiązany przesłać kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VOFREE Sp. z o.o. 

ul. Stężycka 31 08-530 Dęblin    www.multimaterialy.pl