1. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Vofree sp.z o.o.  z siedzibą w Dęblinie ,ul.stężycka 31 Nip 5060113532  KRS 0000582898  zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje Regulaminu sklepu internetowego www.multimateriały.pl
 3. Wszelkie podawane przez Zamawiającego dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych", Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 4. Sprzedaż i wysyłka produktów prowadzona jest tylko i wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 2. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie można składać wyłącznie poprzez sklep internetpwy na stronie www.multimaterialy.pl 
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie multimaterialy.pl, a zwłaszcza podanie prawidłowych danych Zamawiającego oraz numeru telefonu i adresu email - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą email lub telefonicznie.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia.
 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

§ 3. Zasady płatności.

.

 1. Towary i ceny zamieszczone na stronie internetowej są aktualne
 2. Cena po przyjęciu zamówienia do realizacji nie ulegnie zmianie .
 3. Zapłata następować będzie:
 4. przelewem, w formie przedpłaty przed dostawą towaru, w przypadku zamówienia               realizowanego za pośrednictwem spedycji.
 5. gotówka, do rąk osoby dostarczającej towar, w dniu jego dostarczenia,
 6. gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży w Dęblinie ul.Stężycka 31
 7. Zapłata przelewem dla swej skuteczności wobec Sprzedawcy musi następować na rachunek bankowy IDEA Bank
 8. Przejście własności towaru na Kupującego następuje z momentem odbioru towaru i uiszczenia przez Kupującego całości ceny.

4. Dostawy.

  

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni roboczych  od zaksięgowania wpłaty, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. O planowanym terminie dostawy Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
 2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku braku dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy oraz u dostawców bądź też  w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów atmosferycznych czy też awarii.
 3. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się:

- wydanie towaru Zamawiającemu w punkcie sprzedaży w Dęblinie

- załadunek towaru na środek transportu zewnętrznego przewoźnika;

- wydanie towaru Zamawiającemu w miejscu odbioru towaru w przypadku dostarczenia towaru transportem Sprzedawcy zgodnie z postanowieniem pkt 8 i 9.

 1. Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić odbiór towaru na dokumencie (wz, list przewozowy).
 2. Do rozładunku towaru można przystąpić po uregulowaniu zapłaty.
 3. Z chwilą wydania towaru na Zamawiającego przechodzą wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem.
 4. Towar może być dostarczony przez Sprzedawcę, na koszt Zamawiającego zgodnie z poniższymi zasadami:

a) dostawy realizowane będą na terenie całej Polski, w dni robocze, w godzinach 8.00-18.00

b) kierowca realizujący zamówienie skontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym przed dostawą,

c) dostawy realizowane będą samochodami ciężarowymi; rozładunek towaru zostanie dokonany przez Zamawiającego;

d) Zamawiający obowiązany jest współdziałać przy dostarczeniu towaru, w szczególności obowiązany jest wskazać miejsce wyładowanie towaru, oraz dokonać rozładunku.

e) Przesyłki paletowe doręczane są w systemie "burta - burta" (do obowiązku kuriera należy rozładunek palety z samochodu i ustawienie jej na podłożu); palety są własnością Zamawiającego.

9. W przypadku braku współdziałania Kupującego przy realizacji zamówienia, w szczególności przy odbiorze towaru, Sprzedawca może:

a) pozostawić Kupującemu towar do odbioru: wg. swojego wyboru bądź w swojej siedzibie bądź w miejscu dostawy oraz domagać się zapłaty całości ceny;

b) odstąpić od umowy, zatrzymując ewentualną zaliczkę i zachowując roszczenie o odszkodowanie za szkody przewyższające wysokość zatrzymanej zaliczki, w tym w szczególności koszty dostawy.

10. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołączy potwierdzenie sprzedaży (fakturę VAT lub paragon fiskalny)

 

5. Reklamacje i zwroty.

  

 1. Przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowania nie zostały naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności dostawcy. Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru / wady produktu, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w celu dokonania reklamacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę tj. sklepwww.multimaterialy.pl o tej niezgodności  email-em pod adres lub telefonicznie na numer883 059 939 po ustaleniu szczegółów reklamacji z działem reklamacji Sprzedawcy należy wysłać przesyłkę za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez Sprzedawcę. Reklamowany produkt musi być dobrze zabezpieczony wraz z oryginałem rachunku. Do przesyłki należy dołączyć pisemne Oświadczenie dotyczące powodów składania reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje ilościowe należy zgłaszać w chwili odbioru towaru. Reklamacje ilościowe składane później niż w chwili odbioru towaru mogą dotyczyć wyłącznie wagi jednostkowej oryginalnie zamkniętych opakowań.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Zamawiający może zwrócić towar w ciągu 14 dni  (dla umów zawartych po dniu 13 czerwca 2014 r.) od daty jego otrzymania - bez podania przyczyny zwrotu. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie, niezniszczonego czy w jakikolwiek sposób uszkodzonego, odesłanie formularza o odstąpieniu od umowy (formularz znajduje się w podpunkcie numer 9). Towar zwracany musi być kompletny pod względem ilości o rodzaju wraz z dowodem jego zakupu. Zwrot należności za odesłany towar dokonywany jest przelewem bankowym na nr rachunku podany przez Zamawiającego w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. 
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Ośwadczenienie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone elektronicznie za pośrednictwem poczty internetowej na adres biurovofree@gmail.com, lub pisemnie na adres podany w formularzu w podpunkcie numer 9.

 1.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2.   Koszty zwrotu towaru oraz należności za towar ponosi Zamawiający.
 3.   Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - adresat

6. Opinie

1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach umowy z Kupującym, jest zobowiązany przesłać kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VOFREE Sp. z o.o. 

ul. Stężycka 31 08-530 Dęblin    www.multimaterialy.pl